Indykpol

Smak i zdrowie na co dzień

Regulamin
A A A

Regulamin

Regulamin i polityka prywatności działu Dowiedz się więcej serwisu Indykpol.pl

ZASADY OGÓLNE

 1. INDYKPOL S.A. z siedzibą przy ul. Jesiennej 3, 10-370 Olsztyn udostępnia serwis Indykpol.pl z działem dowiedzsiewiecej.indykpol.pl bezpłatnie użytkownikom Internetu. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione na niniejszej stronie internetowej. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z tymi warunkami.
 2. Wydawcą serwisu tematycznego Indykpol.pl z działem dowiedzsiewiecej.indykpol.pl jest INDYKPOL z siedzibą w Olsztynie ul. Jesienna 3 (zwany dalej INDYKPOL). Poniższy Regulamin i polityka prywatności dowiedzsiewiecej.indykpol.pl określają zasady funkcjonowania działu serwisu internetowego Indykpol.pl - dowiedzsiewiecej.indykpol.pl.
 3. Celem działu dowiedzsiewiecej.indykpol.pl jest umożliwienie Użytkownikom dostępu do informacji opublikowanych w ramach dowiedzsiewiecej.indykpol.pl, korzystania z mechanizmów wyszukiwawczych celem znalezienia interesującej informacji oraz umożliwienie komunikacji między Użytkownikami, a firmą INDYKPOL, w tym korzystania z porad specjalisty dietetyka.
 4. Jakakolwiek informacja dotycząca produktów znajdujących się w zasobach Serwisu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa cywilnego. Jakiekolwiek odniesienia (linki) do innych stron internetowych nie stanowią wskazania Właściciela do ich użytkowania przez użytkowników Serwisu.

PRZECHOWYWANIE I OCHRONA DANYCH

 1. INDYKPOL opracowało niniejszy dokument mając na uwadze m.in. ochronę prywatności użytkowników, ochronę gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu oraz bezpieczeństwo przechowywanych danych. INDYKPOL dba o to, aby informacje o użytkownikach przechowywane w bazach danych INDYKPOL nie zostały uszkodzone ani zniszczone oraz aby powierzona nam korespondencja nie została przechwycona przez osoby postronne. Dane te potrzebne są m.in. do określenia upodobań użytkowników dowiedzsiewiecej.indykpol.pl w celu doskonalenia serwisu. Chcemy aby był on coraz ciekawszy i celniej trafiał do upodobań użytkowników.
 2. Dane osobowe przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02.101.926 z poz. zm.). Informacje z danymi osobowymi i adresowymi o użytkownikach wykorzystujemy jedynie w celu realizacji promocji i konkursów oraz przyznania nagród uznaniowych zgodnie z systemem punktowym lub organizowanymi konkursami i promocjami.

COOKIES, IP

 1. Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe (ang. "cookies") na dysku Twojego komputera. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 3. INDYKPOL przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:
  1. utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła;
  2. lepszego dopasowania serwisów do potrzeb użytkowników;
  3. tworzenia statystyk oglądalności;
  4. prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika;
  5. tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.
 4. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania cookies, co może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług dowiedzsiewiecej.indykpol.pl. Jednocześnie nie odpowiadamy za stosowanie cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach.
 5. W Serwisie prócz plików Cookie zbierane są również adresy IP użytkowników, gromadzone na podstawie logów dostępowych. Podobnie jak pliki Cookie, są one wykorzystywane głównie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania serwisu. Numery IP mogą być udostępnione organom prawnym w myśl art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

ZABRONIONE TREŚCI

 1. INDYKPOL zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany funkcjonalności serwisu w każdym czasie,
  2. czasowego zawieszania działania serwisu,
  3. trwałego wyłączenia serwisu bez archiwizowania zamieszczonych przez Uczestników treści,
  4. niezwłocznego nieodwołalnego usunięcia dowolnej treści.
 2. Każdy konkurs, promocja lub specjalna oferta dla Użytkowników będzie regulowana oddzielnym regulaminem.

LINKI DO INNYCH STRON WWW

Na stronach dowiedzsiewiecej.indykpol.pl mogą być umieszczane linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejścia na inne strony internetowe. INDYKPOL nie odpowiada jednak za regulamin i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron ani za treść informacji tam zawartych.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Korzystanie z utworów, informacji, danych umieszczonych w dowiedzsiewiecej.indykpol.pl nie oznacza dla użytkowników nabycia do nich jakichkolwiek praw. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 2. W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest kopiowanie utworów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie poza przypadkami wyraźnie dopuszczonymi w w/w ustawie.
 3. Dane i informacje zawarte w serwisie dowiedzsiewiecej.indykpol.pl są publikowane min. do celów informacyjnych. INDYKPOL Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy w danych lub nieaktualne informacje zawarte w dowiedzsiewiecej.indykpol.pl jak również za treść i formę zamieszczonych tam ogłoszeń i reklam oraz wszelkie treści tworzone przez użytkowników serwisu.
 4. Użytkownik dowiedzsiewiecej.indykpol.pl oświadcza, że posiada wszelkie prawa w tym w szczególności prawa autorskie do wszystkich przesyłanych do INDYKPOL materiałów/utworów, w szczególności do zdjęć, tekstów i video.
 5. Ponadto Uczestnik oświadcza, iż w/w utwory są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów.
 6. Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu przekazania do zamieszczania w serwisie w/w materiałów/utworów w sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane.
 7. Użytkownik upoważnia INDYKPOL do dokonywania zmian w w/w Utworach, w szczególności takich jak: dodawanie tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej oraz poprawek stylistycznych i językowych.
 8. Użytkownik upoważnia niniejszym INDYKPOL do nieodpłatnego wykorzystywania w/w Utworów, w szczególności poprzez ich publikowanie na stronach
  i innych materiałach reklamowych INDYKPOL oraz utrwalenie, zwielokrotnianie i publikowanie w wydawanych przez INDYKPOL materiałach i wprowadzanie ich do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity itp. Ponadto Użytkownik upoważnia INDYKPOL do wykorzystywania w/w Utworów w celach promocyjnych i reklamowych.
 9. Użytkownik oświadcza, iż posiada wszelkie zgody, w tym osób, których wizerunki widnieją na w/w Zdjęciach/Video i upoważnia niniejszym INDYKPOL do ich wykorzystywania w zakresie określonym powyżej.
 10. Użytkownicy poprzez przekazanie materiałów do opublikowania za pośrednictwem serwisu wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku. INDYKPOL gwarantuje sobie jednocześnie prawo do kopiowania i rozpowszechniania tych treści w dowolny sposób.
 11. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym Użytkownik w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność.

PYTANIA DO DORADCY ŻYWIENIOWEGO

Udzielane informacje stanowią jedynie informację poglądową (mającą na celu zastąpić ewentualne poszukiwanie w literaturze medycznej określonych problemów medycznych w celu łatwiejszego i szybszego dostępu do informacji) nie wiążącą użytkownika w żaden sposób i nie mogącą decydować o zasięgnięciu lub niezasięgnięciu porady lekarskiej.

ZMIANY W REGULAMINIE I POLITYCE PRYWATNOŚCI DOWIEDZSIEWIECEJ.INDYKPOL.PL

Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego mogą wpłynąć na zmiany w niniejszym regulaminie oraz w polityce ochrony prywatności dowiedzsiewiecej.indykpol.pl. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników serwisu na stronach Indykpol.pl. Za termin wniesienia zmian należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji regulaminu na stronach www.Indykpol.pl. Korzystanie przez Użytkownika ze stron serwisu dowiedzsiewiecej.indykpol.pl po wprowadzeniu zmian w regulaminie czy też polityce prywatności będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na wprowadzone zmiany i nie wymaga jego odrębnej zgody.

KONTAKT

W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności, warunków korzystania z portalu dowiedzsiewiecej.indykpol.pl, regulaminu czy możliwości kontaktu z nami, prosimy o wysyłanie uwag na adres:

indykpol@indykpol.pl

WEJŚCIE W ŻYCIE

Niniejszy regulamin i polityka prywatności dowiedzsiewiecej.indykpol.pl wchodzą w życie z dniem opublikowania na stronie dowiedzsiewiecej.indykpol.pl